Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Skargi


         Prezes Sądu Rejonowego w Kraśniku zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz. U. Nr 187, poz. 1564) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną jednostek organizacyjnych w kierowanym przez niego sądzie, a wobec kuratorskiej służby sądowej - za pośrednictwem kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej.

         Zasady składania oraz rozpatrywania skarg reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych(Dz. U. poz. 524). Powyższe uregulowania określają zakres i zasady rozpoznawania skarg w następujący sposób:

- skarga może być złożona na piśmie, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu,

- w razie złożenia skargi ustnie przyjmujący sporządza protokół, który podpisuje skarżący lub wnioskodawca oraz pracownik przyjmujący zgłoszenie,

- na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie,

- jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, wzywa się skarżącego lub wnioskodawcę do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia,

- skargę załatwia się najpóźniej w terminie 1 miesiąca, o sposobie załatwienia skargi skarżący jest zawiadamiany.

         W sprawie skarg Prezes Sądu Rejonowego w Kraśniku przyjmuje w godz. od 9.00 do 12.00.

 

 


Dokument wpisał: Karol Buda
Dokument wytworzył: Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji: 2012-05-18
Data udostępnienia informacji: 2012-05-18