Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu, sprzedaży lub nabycia w formie darowizny zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Kraśniku z dnia 23 czerwca 2015r.


Sąd Rejonowy w Kraśniku działając na podstawie §38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz. 761) informuje, że posiada składniki mienie ruchomego uznane za zbędne lub zużyte, które zostały przeznaczone do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych (bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu), sprzedaży lub darowizny.

 

1.    Jednostki zainteresowanie nieodpłatnym przekazaniem oferowanych zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego prosimy o złożenie wniosku zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2.

2.    Odbiór składników rzeczowych majątku ruchomego przydzielonych jednostce nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego przekazania składników majątku ruchomego – Załącznik nr 3. 

 

2.Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w Załączniku nr 1 , mogą składać pisemne ofert zawierające:

- dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę,

- wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność  za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

- ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego,

- telefon kontaktowy.

Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Kraśniku w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana za poszczególne składniki majątku ruchomego.

W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę za dany składnik majątku ruchomego, pomiędzy tymi oferentami Sąd Rejonowy w Kraśniku może przeprowadzić dodatkowo aukcje. Warunkiem przejęcia składnika rzeczowego majątku ruchomego przez nabywcę jest uiszczenie ceny nabycia.   

 

3. Jednostki wymienione w §39 ust. 1 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

- nazwę, siedzibę i adres jednostki,

- statut,

- informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

- wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka,

- uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

- oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w umowie,

- telefon kontaktowy. 

 

Stosowne dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej  do dnia 26 czerwca 2015r. (decyduje data wpływu) na adres:

 

Sąd Rejonowy w Kraśniku

ul. Lubelska 81

23-200 Kraśnik

e-mail: ibieniecka@krasnik.sr.gov.pl

 

Szczegółowe informacje na temat składników mienia ruchomego można uzyskać pod nr tel. 81 8252001 wew.225, osoba do kontaktu – Izabela Bieniecka.

 

Poszczególne zbędne lub zużyte składniki mienia ruchomego można oglądać w budynku Sądu Rejonowego w Kraśniku przy ul. Lubelskiej 81 od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 9.00 oraz od 14.00 – 15.00 w terminie  do dnia 26 czerwca 2015r. (po indywidualnym telefonicznym ustaleniu z osobą wyznaczoną do kontaktów).

 

Decyzje w przedmiocie przekazania składników majątku poszczególnym jednostkom podejmie upoważniona do wykonywania obowiązków Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie w odniesieniu do Sądu Rejonowego w Kraśniku   kierując się kolejnością zgłoszonych wniosków oraz ich treścią, w tym przede wszystkim uzasadnieniem potrzeb wykorzystania składnika majątku ruchomego.

Warunkiem przekazania jest odbiór przedmiotów na własny koszt i w wyznaczonym przez Sąd Rejonowy w Kraśniku terminie.

 

Załączniki:

  1. Wykaz zużytych lub zbędnych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Kraśniku.
  2. Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątkowych.
  3. Protokół zdawczo – odbiorczy przekazania składników majątku ruchomego.


Dokument wpisał: Beata Wilkos
Dokument wytworzył: Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji: 2015-06-23
Data udostępnienia informacji: 2015-06-23
 
Opis pliku:Załacznik nr 1 ikona
Plik zamieścił:Beata Wilkos
Plik wytworzył:Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji:2015-06-16
Data udostępnienia informacji:2015-06-23
Opis pliku:Załącznik nr 2 ikona
Plik zamieścił:Beata Wilkos
Plik wytworzył:Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji:2015-06-23
Data udostępnienia informacji:2015-06-23
Opis pliku:Załącznik nr 3 ikona
Plik zamieścił:Beata Wilkos
Plik wytworzył:Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji:2015-06-23
Data udostępnienia informacji:2015-06-23