Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Komunikat Prezesa Sądu Rejonowego w Kraśniku z dnia 16 kwietnia 2015r. dot. kadencji ławników na lata 2016-2019


W związku z kończącą się 31 grudnia 2015r. kadencją ławników Sąd Rejonowy w Kraśniku informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na ławników.

                   Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji. Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

                   Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)         posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,         

2)         jest nieskazitelnego charakteru,

3)         ukończył 30 lat,

4)         jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)         nie przekroczył 70 lat,    

6)         jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)         posiada co najmniej wykształcenie średnie.

     

      Ławnikami nie mogą być:

1)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,

2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)      adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)      radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)      duchowni,

7)      żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)      funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)      radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

 

                                                  Prezes Sądu Rejonowego

                                                   w/z Katarzyna Pszczoła

 


Dokument wpisał: Beata Wilkos
Dokument wytworzył: Katarzyna Pszczoła
Data wytworzenia informacji: 2015-04-16
Data udostępnienia informacji: 2015-04-17