Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


INFORMATYK - Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie upoważnionego do wykonywania czynności Dyrektora Sądu Rejonowego w Kraśniku z dnia 4 lipca 2014r. o konkursie na staż urzędniczy


Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Kraśniku na 1 wolne stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko stażysty – informatyka, oznaczony sygnaturą Adm. 122-182/14.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- pełna obsługa informatyczna wydziałów i oddziałów Sądu Rejonowego w Kraśniku

- administrowanie serwerami

- wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz danych

- administrowanie systemami operacyjnymi działającymi na stacjach roboczych

- zarządzanie, konserwacja i nadzór nad oprogramowaniem specjalistycznymi o ogólno-biurowym

- wykrywanie i diagnozowanie uszkodzeń sprzętu informatycznego oraz ich naprawa pogwarancyjna

- administrowanie siecią lokalną i urządzeniami dostępowymi do sieci LAN, WAN

- monitorowanie procesu przetwarzania danych na komputerach i serwerach aplikacyjnych

- monitorowanie infrastruktury technicznej systemu przetwarzania danych,

- bieżące kontakty z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi serwisowe

- czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem przez pracowników sprzętu komputerowego i oprogramowania.

 

Wymagania niezbędne:

- wskazane w art. 2 pkt 1-6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. 2011, Nr 109, poz. 639),

- pełna zdolność do czynności prawnych

- nieposzlakowana opinia

- niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

- nie prowadzone przeciwko osobie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku

 

Wymagania dodatkowe (preferowane):

- wykształcenie wyższe informatyczne

- bardzo dobra znajomość obsługi Windows XP Professional oraz Windows 7 Professional w szczególności umiejętności instalacji i konfiguracji

- znajomość obsługi Windows Serwer 2003, 2008

- znajomość zagadnień sieciowych LAN, WAN

- dobra znajomość budowy drukarek laserowych

- znajomość obsługi MS SQL Serwer 2005

- umiejętność administrowania systemami Linux, FreeBSD

- doświadczenie na stanowisku związanymi z administrowaniem systemami komputerowymi

- znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na posługiwanie się dokumentacją techniczną

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny ze wskazaniem sygnatury konkursu,

- curriculum vitae,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopia dyplomu uzyskanego wykształcenia,

- kserokopia dokumentów potwierdzających inne uzyskane wykształcenie,

- kserokopia dodatkowych uprawnień, ukończonych kursów,

- oświadczenie kandydata własnoręcznie podpisane, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

- oświadczenie kandydata własnoręcznie podpisane o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

- oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w charakterze  urzędnika sądowego.

 

 

Dokumenty należy składać w Oddziale Administracyjnym w Sądzie Rejonowym w Kraśniku przy ul. Lubelskiej 81, pok. 45 od dnia 7 lipca 2014r. do dnia 25 lipca 2014r. (w zgłoszeniu proszę powoływać się na sygnaturę konkursu - Adm. 122-182/14).

Jednocześnie informuję, że złożone dokumenty po skończonej rekrutacji nie podlegają zwrotowi.

Dodatkowych informacji udziela kierownik Oddziału Administracyjnego – tel. 081-825 23 78.

Konkurs przeprowadzany  będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie:

- pierwszy etap – weryfikacja dokumentów,

- drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności,

- trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Sposób informowania:

- nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem konkursu, jak również po upływie terminu składania podań

- wszelkie braki w dokumentach stwierdzających spełnienie przez kandydata warunków formalnych, nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzających do ich uzupełnienia czy wyjaśnienia,

- ogłoszenie o terminie drugiego etapu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kraśniku.

 

 

           

                                                                      

                                                                          Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie

                                                                       upoważniony do wykonywania obowiązków

                                                                          Dyrektora Sądu Rejonowego w Kraśniku

                                                                                        w/z

                                                                                              /-/ Dariusz Bartoszcze

 


Dokument wpisał: Karol Buda
Dokument wytworzył: Dariusz Bartoszcze
Dokument zarchiwizował: Karol Buda
Data wytworzenia informacji: 2014-07-04
Data udostępnienia informacji: 2014-07-04
Data zarchiwizowania informacji: 2014-08-06