Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie upoważnionego do wykonywania czynności Dyrektora Sądu Rejonowego w Kraśniku o konkursie w celu zatrudnienia na umowę o pracę na zastępstwo


Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie ogłasza konkurs w celu zatrudnienia na umowę o pracę na zastępstwo bez możliwości dalszego zatrudnienia po upływie okresu na który zostanie zawarta umowa.  Konkurs oznaczony jest sygnaturą Adm. 122-255/13.

 

Stanowisko – protokolant w Sądzie Rejonowym w Kraśniku

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- protokołowanie na posiedzeniach,

- komputerowe przepisywanie uzasadnień orzeczeń,

- sporządzanie i wysyłanie pism sądowych.

 

Wymagania niezbędne:

- wskazane w art. 2 pkt 1-6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125 ze zm.),

- dobra znajomość obsługi komputera,

- umiejętność analitycznego myślenia,

- umiejętność pracy zespołowej,

- zdolność komunikowania się,

- znajomość techniki biurowej,

- kreatywność,

- odporność na stres,

- poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

 

Wymagania dodatkowe (preferowane):

- doświadczenie w pracy biurowej w sądownictwie.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- curriculum vitae,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

- oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Dokumenty należy składać w Oddziale Administracyjnym w Sądzie Rejonowym w Kraśniku przy ul. Lubelskiej 81, pok. 45 do dnia 27 września 2013r. (w zgłoszeniu proszę powoływać się na sygnaturę konkursu - Adm. 122-255/13).

Jednocześnie informuję, że złożone dokumenty po skończonej rekrutacji nie podlegają zwrotowi.

Dodatkowych informacji udziela kierownik Oddziału Administracyjnego – tel. 81-825 23 78.

 

Konkurs przeprowadzany  będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie:

- pierwszy etap – weryfikacja dokumentów,

- drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności,

- trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Ogłoszenie o terminie drugiego etapu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kraśniku.

 

Przewidywany termin zatrudnienia – listopad 2013r.

           

 

                                                                               Dyrektor Sądu Okręgowego

                                                                                        /-/ H. Skikiewicz


Dokument wpisał: Karol Buda
Dokument wytworzył: Halina Skikiewicz
Dokument zarchiwizował: Karol Buda
Data wytworzenia informacji: 2013-09-18
Data udostępnienia informacji: 2013-09-18
Data zarchiwizowania informacji: 2014-02-18
 
Opis pliku:kwestionariusz dla ubiegającego się o zatrudnienie ikona
Plik zamieścił:Karol Buda
Plik wytworzył:Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji:2013-09-23
Data udostępnienia informacji:2013-09-23