Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Kraśniku o konkursie na stanowisko asystenta sędziego


Prezes Sądu Rejonowego w Kraśniku organizuje w drodze konkursu – oznaczonego nr Adm 122-205/13 – nabór na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego Sądzie Rejonowym w Kraśniku – Wydział Zamiejscowy w Opolu Lubelskim w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz w przypadku wyłonienia listy rezerwowej – możliwość zatrudnienia na umowę zastępstwo 2 asystentów w Sądzie Rejonowym w Kraśniku – w Kraśniku i Opolu Lubelskim.

Przewidywany termin zatrudnienia – wrzesień 2013r.

Konkurs odbędzie się 22 sierpnia 2013r. o godz. 12.00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Kraśniku przy ul. Lubelskiej 81 na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2012, poz. 314).

 

Wymagania niezbędne:

Wskazane w art. 155§2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 10 aja 2013r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013, poz. 662):

Na stanowisko asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył wyższe studnia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończył 24 lata,

 

 

Wymagania dodatkowe (preferowane):

 • dobra znajomość obsługi komputera.

 

Wymagane dokumenty:

Warunkiem ubiegania się o udział w konkursie jest złożenie przez kandydata zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu, do którego należy dołączyć:

 

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 • życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 155a§6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 • 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Dokumenty wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do konkursu należy składać w Oddziale Administracyjnym w Sądzie Rejonowym w Kraśniku przy ul. Lubelskiej 81, pok. 45 w terminie do dnia 31 lipca 2013r. (w zgłoszeniu proszę powoływać się na sygnaturę konkursu - Adm. 122-205/13) lub nadać drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Kraśniku, ul. Lubelska 81. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do udziału w konkursie umieszczona będzie na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Kraśniku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.krasnik.sr.gov.pl, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

 

Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2012, poz. 314).

 

Dodatkowych informacji udziela kierownik Oddziału Administracyjnego – tel. 081-825 23 78.

 

 

Kraśnik, dnia 9 lipca 2013r.

 

                                                                                Prezes Sądu Rejonowego

 

 

                                                                                         /-/ Marzena Goleń


Dokument wpisał: Karol Buda
Dokument wytworzył: Marzena Goleń
Dokument zarchiwizował: Karol Buda
Data wytworzenia informacji: 2013-07-09
Data udostępnienia informacji: 2013-07-09
Data zarchiwizowania informacji: 2014-02-18
 
Opis pliku:Kwestionariusz osobowy ikona
Plik zamieścił:Karol Buda
Plik wytworzył:Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji:2013-05-07
Data udostępnienia informacji:2013-05-08