Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Kraśniku o konkursie na stanowisko Dyrektora Sądu Rejonowego w Kraśniku z dnia 12 listopada 2012r.


 


 

Na podstawie art. 32a§2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013r. Prezes Sądu Rejonowego w Kraśniku ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Sądu Rejonowego w Kraśniku oznaczony sygnaturą Adm. 122-159/122 z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zatrudnienie odbędzie się najwcześniej z dniem 1 stycznia 2013r., po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. 2012, poz. 1121) oraz w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych.

 

Do konkursu może przystąpić każdy, kto spełnia wymagania określone w art. 32a§1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013r., tj.:

 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. posiada tytuł zawodowy magistra albo tytuł równorzędny, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 264, poz. 1365 z późn. zm.),
 3. posiada wiedzę w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi, finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
 4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni na stanowisku kierowniczym,
 5. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. nie był karany zakazem prowadzenia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
 7. nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Kryteria oceny kwalifikacji, wiedzy, predyspozycji oraz umiejętności kandydata stanowią kompetencje:

 1. zawodowe,
 2. kierownicze,
 3. społeczne,
 4. intelektualne
 5. osobowościowe.

Zakres wymienionych wyżej kryteriów oceny określa szczegółowo załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora albo kierownika finansowego sądu (Dz. U. Nr 20, poz. 121).

 

Konkurs składa się następujących etapów:

 1. etap pierwszy – ocena spełnienia wymagań dotyczących kwalifikacji kandydatów na posiedzeniu z udziałem kandydatów, na podstawie prezentacji własnej kandydatów, na posiedzeniu tym kandydaci przedstawiają też koncepcję działania na stanowisku, którego konkurs dotyczy,
 2. etap drugi – ocena wiedzy oraz predyspozycji i umiejętności kandydatów, na podstawie testów lub zestawów pytań,
 3. etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 1. list motywacyjny
 2. CV
 3. wyraźna kserokopia dowodu osobistego
 4. odpisy dyplomów i świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie
 5. kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy oraz zajmowane stanowiska
 6. oświadczenia kandydata dotyczące spełnienia wymogów określonych w pkt 1, 5, 6, 7 art. 32a§1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013r.
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

 

Inne informacje:

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o art. 32a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie konkursu na stanowiska dyrektora albo kierownika finansowego sądu (Dz. U. Nr 20, poz. 121).

 

Zgłoszenia kandydatów wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Kraśniku, pok. 45 wraz z podaniem oznaczenia konkursu – Adm. 122-159/12 lub przesłać drogą pocztową na adres – Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Kraśniku ul. Lubelska 81, 23-200 Kraśnik (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 6 grudnia 2012r. Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Po upływie terminu do składania dokumentów zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kraśniku (www.krasnik.sr.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tego Sądu lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne w tym ogłoszeniu. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do konkursu stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o konkursie (art. 32 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych).

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną zawiadomieni na piśmie.

 

Jednocześnie zastrzega się, że:

1.      przed powołaniem na stanowisko Minister Sprawiedliwości zasięga informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego (art. 32 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych),

2.      wygranie konkursu nie gwarantuje powołania na stanowisko (art. 32 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych).

 

Prezes Sądu Rejonowego

      /-/ Marzena Goleń

 


Dokument wpisał: Karol Buda
Dokument wytworzył: Marzena Goleń
Dokument zarchiwizował: Karol Buda
Data wytworzenia informacji: 2012-11-12
Data udostępnienia informacji: 2012-11-15
Data zarchiwizowania informacji: 2013-03-27