Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Komunikat Prezesa Sądu Rejonowego w Kraśniku z dnia 15 kwietnia 2011r.


       W związku z kończącą się 31 grudnia 2011r. kadencją ławników Sąd Rejonowy w Kraśniku informuje o rozpoczęciu naboru kandydatów na ławników na lata 2012-2015.

       Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca 2011r. Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

       Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

       Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

 

                                                  Prezes Sądu Rejonowego

                                                     /-/ Marzena Goleń

 

 

 

UWAGA

 

z dniem 14 czerwca 2011r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr. 109 poz. 627)

 

W związku z upływającą w bieżącym roku kadencją ławników informuję, że zgodnie z art. 162. § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych - kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji. (Dz. U. Nr 109, poz. 627, z dnia 30 maja 2011 r.)

Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio do rad gmin.

 

 


Dokument wpisał: Beata Wilkos
Dokument wytworzył: Marzena Goleń
Dokument zarchiwizował: Karol Buda
Data wytworzenia informacji: 2011-04-15
Data udostępnienia informacji: 2011-04-15
Data zarchiwizowania informacji: 2012-10-31