Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Kraśniku o konkursie na 2 stanowiska asystenta sędziego


Prezes Sądu Rejonowego w Kraśniku organizuje w drodze konkursu - oznaczonego nr Adm. 122-94/09 - nabór na dwa wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Kraśniku w pełnym wymiarze czasu pracy, a także przewidywane jest utworzenie listy rezerwowej na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczy osób lub rezygnacji kandydata. Istnieje możliwość zatrudnienia z listy rezerwowej 2 osób w miesiącu lipcu oraz miesiącu wrześniu 2009r. na umowę o pracę na zastępstwo.

Konkurs odbędzie się 6 lipca 2009r. o godz. 11.00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Kraśniku przy ul. Lubelskiej 81 (sala konferencyjna na I piętrze) na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. Nr 167, poz. 1037).


Wymagania niezbędne:

Wskazane w art. 155&2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.):

- jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- jest nieskazitelnego charakteru,

- ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

- ukończył 24 lata,

- ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin

Wymagania dodatkowe (preferowane):

- dobra znajomość obsługi komputera.

Wymagane dokumenty:

Warunkiem ubiegania się o udział w konkursie jest złożenie przez kandydata zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu, do którego należy dołączyć:

- wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,

- życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,

- zaświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 155&2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157).

- oświadczenie o którym mowa w art. 155a&6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

- 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.


Dokumenty wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do konkursu należy składać w Oddziale Administracyjnymw Sądzie Rejonowym w Kraśniku przy ul. Lubelskiej 81, pok. 45 w terminie do dnia 29 maja 2009r. (w zgłoszeniu proszę powoływać się na sygnaturę konkursu - Adm. 122-94/09) lub nadać drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Kraśniku, ul. Lubelska 81. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.


Lista kandydatów dopuszczonych do udziału w konkursie umieszczona będzie na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Kraśniku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - www.krasnik.sr.gov.pl, nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.


Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej - zgodnie z przepisami rozporządzenia Misnistra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego (dz. U. Nr 167, poz. 1037).


Dodatkowych informacji udziela kierownik Oddziału Administracyjnego - tel. 081-825 23 78.


Dokument wpisał: Beata Wilkos
Dokument wytworzył: Marek Radziszewski
Dokument zarchiwizował: Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji: 2009-04-30
Data udostępnienia informacji: 2009-04-30
Data zarchiwizowania informacji: 2009-07-31