Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Kraśniku o konkursie na staż urzędniczy


Ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Kraśniku

o konkursie na staż urzędniczy

 

Prezes Sądu Rejonowego w Kraśniku ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Kraśniku – 23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 81 – na 1 wolne stanowisko w wymiarze ½ etatu.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,

- wykonywanie czynności biurowych związanych z obiegiem dokumentacji,

- wykonywanie wydanych zarządzeń i postanowień,

- sporządzanie odpisów wyroków i postanowień,

- przygotowywanie akt do archiwizacji,

- prowadzenie urządzeń ewidencyjnych, tj. wykazy, kontrolki, rejestry pism, w systemie papierowym i informatycznym,

- wykonywanie innych czynności zleconych przez przewodniczącego wydziału i kierownika sekretariatu.

 

Wymagania niezbędne:

- wskazane w art. 2 pkt 1-6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125 ze zm.),

- dobra znajomość obsługi komputera,

- umiejętność analitycznego myślenia,

- umiejętność pracy zespołowej,

- zdolność komunikowania się,

- znajomość techniki biurowej,

- kreatywność,

- odporność na stres,

- poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

 

Wymagania dodatkowe (preferowane):

- doświadczenie w pracy biurowej w sądownictwie,

- wykształcenie na kierunku prawo lub administracja.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny ze wskazaniem sygnatury konkursu,

- curriculum vitae,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej,

- kserokopia dokumentów potwierdzających inne uzyskane wykształcenie,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość obsługi komputera,

- oświadczenie kandydata własnoręcznie podpisane, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

- oświadczenie kandydata własnoręcznie podpisane o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

- oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w charakterze  urzędnika sądowego.

 

Od kandydatów podczas przebiegu III etapu konkursu wymagana będzie:

1) znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1125 z późn. zm.) o pracownikach sądów i prokuratury

2) znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.Nr 38, poz. 249)

3) ogólna znajomość struktury sądownictwa powszechnego.

 

Dokumenty należy składać w Oddziale Administracyjnym w Sądzie Rejonowym w Kraśniku przy ul. Lubelskiej 81, pok. 45 od dnia 3.04.2012r. do dnia 23.04.2012r. (w zgłoszeniu proszę powoływać się na sygnaturę konkursu - Adm. 122-58/12).

Jednocześnie informuję, że złożone dokumenty po skończonej rekrutacji nie podlegają zwrotowi.

Dodatkowych informacji udziela kierownik Oddziału Administracyjnego – tel. 081-825 23 78.

Konkurs przeprowadzany  będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Prezesa Sądu Rejonowego w Kraśniku:

- pierwszy etap – weryfikacja dokumentów,

- drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności,

- trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Sposób informowania:

- nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem konkursu, jak również po upływie terminu składania podań

- wszelkie braki w dokumentach stwierdzających spełnienie przez kandydata warunków formalnych, nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzających do ich uzupełnienia czy wyjaśnienia,

- ogłoszenie o terminie drugiego etapu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kraśniku.

 

 

Przewidywany termin zatrudnienia – czerwiec 2012r.

           

                                               Prezes Sądu Rejonowego

                                               /-/ Marzena Goleń


Dokument wpisał: Karol Buda
Dokument wytworzył: Marzena Goleń
Dokument zarchiwizował: Karol Buda
Data wytworzenia informacji: 2012-04-03
Data udostępnienia informacji: 2012-04-03
Data zarchiwizowania informacji: 2012-10-11
 
Opis pliku:Kwestionariusz dla ubiegającego się o zatrudnienie ikona
Plik zamieścił:Karol Buda
Plik wytworzył:Marzena Goleń
Data wytworzenia informacji:2012-04-03
Data udostępnienia informacji:2012-04-03
Opis pliku:Regulamin konkursu ikona
Plik zamieścił:Karol Buda
Plik wytworzył:Marzena Goleń
Data wytworzenia informacji:2012-04-03
Data udostępnienia informacji:2012-04-03