Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Kraśniku o konkursie na stanowisko asystenta sędziego na umowę o pracę na zastępstwo


Prezes Sądu Rejonowego w Kraśniku organizuje w drodze konkursu – oznaczonego nr Adm 122-107/11 – nabór na stanowisko asystenta sędziego Sądzie Rejonowym w Kraśniku w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę na zastępstwo. Przewidywany termin zatrudnienia – październik 2011r.

 

Konkurs odbędzie się 3 października 2011r. o godz. 11.00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Kraśniku przy ul. Lubelskiej 81 na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. Nr 167, poz. 1037).

 

Wymagania niezbędne:

Wskazane w art. 155§2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.):

Na stanowisko asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

-        jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

-        jest nieskazitelnego charakteru,

-        ukończył wyższe studnia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

-        ukończył 24 lata,

-        ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin

 

Wymagania dodatkowe (preferowane):

-        dobra znajomość obsługi komputera.

 

Wymagane dokumenty:

Warunkiem ubiegania się o udział w konkursie jest złożenie przez kandydata zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu, do którego należy dołączyć:

-        wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,

-        życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

-        oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,

-        zaświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 155§2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26 poz. 157).

-        oświadczenie, o którym mowa w art. 155a§6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)

-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

-        3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Dokumenty wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do konkursu należy składać w Oddziale Administracyjnym w Sądzie Rejonowym w Kraśniku przy ul. Lubelskiej 81, pok. 45 w terminie do dnia 26 sierpnia 2011r. (w zgłoszeniu proszę powoływać się na sygnaturę konkursu - Adm. 122-107/11) lub nadać drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Kraśniku, ul. Lubelska 81. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

 

Lista kandydatów dopuszczonych do udziału w konkursie umieszczona będzie na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Kraśniku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.krasnik.sr.gov.pl, nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

 

Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. Nr 167, poz. 1037).

 

Dodatkowych informacji udziela kierownik Oddziału Administracyjnego – tel. 081-825 23 78.

 

 

Kraśnik, dnia 28 lipca 2011r.

           

                                                                                Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                

                                                                                         /-/ Marzena Goleń

 


Dokument wpisał: Karol Buda
Dokument wytworzył: Marzena Goleń
Dokument zarchiwizował: Karol Buda
Data wytworzenia informacji: 2011-08-01
Data udostępnienia informacji: 2011-08-01
Data zarchiwizowania informacji: 2011-09-23