Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Kraśniku o konkursie na staż urzędniczy


Prezes Sądu Rejonowego w Kraśniku ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Kraśniku – 23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 81 – na 1 wolne stanowisko.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
- wykonywanie czynności biurowych związanych z obiegiem dokumentacji,
- wykonywanie wydanych zarządzeń i postanowień,
- sporządzanie odpisów wyroków i postanowień,
- przygotowywanie akt do archiwizacji,
- prowadzenie urządzeń ewidencyjnych, tj. wykazy, kontrolki, rejestry pism, w systemie papierowym i informatycznym,
- wykonywanie innych czynności zleconych przez przewodniczącego wydziału i kierownika sekretariatu.

Wymagania niezbędne:
- wskazane w art. 2 pkt 1-6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125 ze zm.),
- dobra znajomość obsługi komputera,
- umiejętność analitycznego myślenia,
- umiejętność pracy zespołowej,
- zdolność komunikowania się,
- znajomość techniki biurowej,
- kreatywność,
- odporność na stres,
- poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

Wymagania dodatkowe (preferowane):
- doświadczenie w pracy biurowej w sądownictwie,
- wykształcenie na kierunku prawo lub administracja.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- curriculum vitae,
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów,
- kserokopia dokumentów potwierdzających inne uzyskane wykształcenie,
- kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość obsługi komputera,
- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
- oświadczenie o stanie zdrowia.

Od kandydatów podczas przebiegu III etapu konkursu wymagana będzie:
1) znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1125 z póżn. zm.) o pracownikach sądów i prokuratury
2) znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.Nr 38, poz. 249)
3) ogólna znajomość struktury sądownictwa powszechnego.

Dokumenty należy składać w Oddziale Administracyjnym w Sądzie Rejonowym w Kraśniku przy ul. Lubelskiej 81, pok. 45 od dnia 3.02.2011r. do dnia 10.02.2011r. (w zgłoszeniu proszę powoływać się na sygnaturę konkursu - Adm. 122-25/11).
Jednocześnie informuję, że złożone dokumenty po skończonej rekrutacji nie podlegają zwrotowi.
Dodatkowych informacji udziela kierownik Oddziału Administracyjnego – tel. 081-825 23 78.
Konkurs przeprowadzany  będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Prezesa Sądu Rejonowego w Kraśniku:
- pierwszy etap – weryfikacja dokumentów,
- drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności,
- trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Sposób informowania:
- nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem konkursu, jak również po upływie terminu składania podań
- wszelkie braki w dokumentach stwierdzających spełnienie przez kandydata warunków formalnych, nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzających do ich uzupełnienia czy wyjaśnienia,
- ogłoszenie o terminie drugiego etapu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kraśniku.


Przewidywany termin zatrudnienia – luty/marzec 2011r.
           
                Prezes Sądu Rejonowego
                /-/ Marzena Goleń


Dokument wpisał: Beata Wilkos
Dokument wytworzył: Marzena Goleń
Dokument zarchiwizował: Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji: 2011-02-02
Data udostępnienia informacji: 2011-02-02
Data zarchiwizowania informacji: 2011-05-13