Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Kraśniku o konkursie na 2 stanowiska asystenta sędziego na umowę o pracę na zastępstwo


 

Prezes Sądu Rejonowego w Kraśniku organizuje w drodze konkursu - oznaczonego nr Adm 122-39/10 - nabór na dwa stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Kraśniku w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę na zastępstwo. Przewidywany termin zatrudnienia - czerwiec 2010r.

Konkurs odbędzie się 25 maja 2010r. o godz. 11.00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Kraśniku przy ul. Lubelskiej 81 (sala konferencyjna na I piętrze) na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. Nr 167, poz, 1037).

Wymagania niezbędne:

Wskazane w art. 155 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

(Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.):

Na stanowisko asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył wyższe studnia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończył 24 lata,
 • ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialną adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin

 

Wymagania dodatkowe (preferowane):

 

 • dobra znajomość obsługi komputera.

 

Wymagane dokumenty:

Warunkiem ubiegania się o udział w konkursie jest złożenie przez kandydata zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu, do którego należy dołączyć:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 • życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
 • zaświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art 155 §2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26 poz. 157).
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 155a§6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r, - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 • 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do   zgłoszenia   kandydat   może   dołączyć   dokumenty   potwierdzające   dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Dokumenty wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do konkursu należy składać w Oddziale Administracyjnym w Sądzie Rejonowym w Kraśniku przy ul. Lubelskiej 81, pok. 45 w terminie do dnia 20 kwietnia 2010r. (w zgłoszeniu proszę powoływać się na sygnaturę konkursu - Adm. 122-39/10) lub nadać drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Kraśniku, ul. Lubelska 81. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

     

Lista kandydatów dopuszczonych do udziału w konkursie umieszczona będzie na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Kraśniku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - www.krasnik.sr.gov.pl nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

 

Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej - zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. Nr 167, poz. 1037). 

 

Dodatkowych  informacji  udziela kierownik Oddziału Administracyjnego - tel. 081-825 23 78.

 

 

Kraśnik, dnia 22 marca 2010r.

                Prezes Sądu Rejonowego

/-/ Marek Radziszewski

 


Dokument wpisał: Karol Buda
Dokument wytworzył: Marek Radziszewski
Dokument zarchiwizował: Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji: 2010-03-22
Data udostępnienia informacji: 2010-03-22
Data zarchiwizowania informacji: 2010-06-22