Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Zaproszenie do udziału w "Pierwszym kraśnickim forum mediacji rówieśniczej okręgu Sądu Rejonowego w Kraśniku"


Zaproszenie do udziału w

Pierwszym kraśnickim forum mediacji rówieśniczej

okręgu Sądu Rejonowego w Kraśniku 

pod hasłem 

„Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”


w dniu 12 maja 2017 roku godz. 11.00

(Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku

ul. Urzędowska 10, 23 - 200 Kraśnik)

 

Serdecznie zapraszamy na Pierwsze Kraśnickie forum mediacji rówieśniczej organizowane przez Prezesa Sądu Rejonowego w Kraśniku we współpracy z Burmistrzem Miasta Kraśnik będące podsumowaniem realizowanego w latach 2011-2017 programu Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie we współpracy z Lubelskim Kuratorem Oświaty „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”.

W trakcie organizowanego Forum zostanie zaprezentowana idea mediacji rówieśniczej, w tym zalety alternatywnych rozwiązań sporów uczniowskich w życiu szkolnym, a to w ramach kampanii promującej ideę mediacji ogłoszonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie pt. „Lubelska Wiosna Mediacyjna” w dniach 8 – 12 maja 2017r. na terenie Województwa Lubelskiego oraz październikowego Międzynarodowego Dnia Mediacji przypadającego w bieżącym roku w dniu 19 października 2017r. i ogłaszanego od kilku lat przez Ministerstwo Sprawiedliwości Tygodnia Mediacyjnego w dniach 16 – 20 października 2017r. pod hasłem: „Masz prawo do mediacji”. 

Szkoły uczestniczące dotychczas w realizacji programu mediacji rówieśniczych podejmowały tematykę istotną z punktu widzenia pracy wychowawczej nauczycieli na rzecz wdrażania alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, jako drogi przeciwdziałania przemocy i agresji. Zwrócić należy uwagę na szereg zalet programu prowadzących w szczególności do: wzrostu świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców w dziedzinie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, nabycia przez uczniów kompetencji społecznych oraz dostrzegania przez uczniów możliwości rozwiązywania kwestii spornych przez swoich rówieśników – szkolnych mediatorów, celem promowania pozytywnych postaw uczniów.

Prowadzenie mediacji rówieśniczych odnotowywano w dokumentach szkolnych, w których zwracano uwagę na nabywanie przez uczniów umiejętności społecznych (statut szkoły, program wychowawczy, program profilaktyki). Uwzględniano ten program w pracach zespołów powołanych do udzielania uczniom pomocy i organizacji wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych (na podstawie §23 pkt. 6  i §24 – inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie  zasad udzielania i organizacji  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz. U. z dnia 7 maja 2013r. poz. 532). 

Realizując przedmiotowy program w wytypowanych szkołach województwa lubelskiego koordynatorzy do spraw mediacji w sądach rejonowych i wspierający ich pracownicy szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, prokuratorzy, policjanci, mediatorzy a przede wszystkim dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, psychologowie i członkowie rad pedagogicznych szkół wnosili do niego własne pomysły co do jego realizacji. Uczestniczyli tym samym w tworzeniu społecznej sieci mediatorów rówieśniczych. W ten sposób podjęli się realizacji trudnego, ale z pewnością satysfakcjonującego zadania, jakim jest przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole. 

Do realizacji tego zadania przygotowywali młodych, jeszcze niedoświadczonych, ale już z charyzmą, wiedzą i chęcią niesienia bezinteresownej pomocy mediatorów międzyrówieśniczych wszędzie tam, gdzie będzie trzeba „siać nadzieję, bo nadzieja tkwi w mediacji, która potrafi zamienić łzy w uśmiechy”.

Wydaje się, że realizując program mediacji rówieśniczych w gimnazjach faktycznie, bez wsparcia finansowego poszczególne szkoły realizowały projekt Ministerstwa Sprawiedliwości” Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości: Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego a mające na celu wzmocnienie edukacji prawnej w szkołach.

Organizowane Forum będzie miało na celu przybliżenie idei mediacji rówieśniczych i wiedzy o mediacji przedstawicielom społeczności uczniowskiej wszystkich uczestniczących w Forum szkół nie poprzez kadrę pedagogiczną czy przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości a przez uczniów, którzy ukończyli program i już jako przeszkoleni mediatorzy rówieśniczy realizują się w swoich społecznościach szkolnych przy rozwiązywaniu konfliktów między swoimi kolegami ze szkolnej ławki a tym samym przyczyniają się  do wdrażania alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, jako drogi przeciwdziałania przemocy i agresji.

 


Dokument wpisał: Beata Wilkos
Dokument wytworzył: Marzena Goleń
Dokument zarchiwizował: Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji: 2017-04-24
Data udostępnienia informacji: 2017-04-25
Data zarchiwizowania informacji: 2018-03-16
 
Opis pliku:Program forum ikona
Plik zamieścił:Beata Wilkos
Plik wytworzył:Anna Plewa
Data wytworzenia informacji:2017-04-24
Data udostępnienia informacji:2017-04-25