Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Kraśniku o konkursie na stanowisko asystenta sędziego


Prezes Sądu Rejonowego w Kraśniku organizuje w drodze konkursu – oznaczonego nr Adm 122-28/15 – nabór na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego Sądzie Rejonowym w Kraśniku w pełnym wymiarze czasu pracy.

Przewidywany termin zatrudnienia – marzec – kwiecień 2015r.

Konkurs odbędzie się 13 marca 2015r. o godz. 10.00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Kraśniku przy ul. Lubelskiej 81 na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r.. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013, poz. 1228).

 

Wymagania niezbędne:

Wskazane w art. 155§2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. 2015r., poz. 133):

Na stanowisko asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

-        jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

-        jest nieskazitelnego charakteru,

-        ukończył wyższe studnia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

-        ukończył 24 lata,

 

Wymagania dodatkowe (preferowane):

-        dobra znajomość obsługi komputera.

 

Wymagane dokumenty:

Warunkiem ubiegania się o udział w konkursie jest złożenie przez kandydata zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu, do którego należy dołączyć:

-        wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,

-        własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

-        oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,

-        oświadczenie, o którym mowa w art. 155a§6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. 2015r., poz. 133)

-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

-        oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich

-        aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

-        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Dokumenty wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do konkursu należy składać w Oddziale Administracyjnym w Sądzie Rejonowym w Kraśniku przy ul. Lubelskiej 81, pok. 45 w terminie do dnia 23 lutego 2015r. (w zgłoszeniu proszę powoływać się na sygnaturę konkursu - Adm. 122-28/15) lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Sąd Rejonowy w Kraśniku, ul. Lubelska 81. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

 

 

Lista kandydatów dopuszczonych do udziału w konkursie umieszczona będzie na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Kraśniku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.krasnik.sr.gov.pl, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

 

Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013, poz. 1228).

 

Dodatkowych informacji udziela kierownik Oddziału Administracyjnego – tel. 081-825 23 78.

 

 

Kraśnik, dnia 6 lutego 2015r.

                                                                                                           Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                                           /-/ Marzena Goleń


Dokument wpisał: Beata Wilkos
Dokument wytworzył: Marzena Goleń
Dokument zarchiwizował: Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji: 2015-02-06
Data udostępnienia informacji: 2015-02-06
Data zarchiwizowania informacji: 2016-04-22
 
Opis pliku:Kwestionariusz osobowy ikona
Plik zamieścił:Beata Wilkos
Plik wytworzył:Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji:2015-02-06
Data udostępnienia informacji:2015-02-16